Προσωπικό Γραφείου Σχολικής Εφορείας

 

1.  Πέτρος Σάββα - Επιμελητής
2.  Κάκια Φραγκούδη - Επιμελήτρια  Αορίστου Χρόνου
3.  Χρίστος Δημητρίου - Αχθοφόρος/Κλητήρας/Εκτυπωτής
4.  Κυριάκος Ανδρέου - Γενικός Εργάτης
5.  Κυριάκος Κουσιάππας - Ηλεκτρολόγος